Thông báo về việc TBGSHT BA1-BLACKBOX, BA2-BLACKBOX, BA3-BLACKBOX theo Quy chuẩn QCVN31: 2011/BGTVT được bổ sung tính năng theo quy chuẩn QCVN31: 2014/BGTVT (đã báo cáo lên Tổng cục Đường bộ Việt Nam).

Thông báo về việc TBGSHT BA1-BLACKBOX, BA2-BLACKBOX, BA3-BLACKBOX theo Quy chuẩn QCVN31: 2011/BGTVT được bổ sung tính năng theo quy chuẩn QCVN31: 2014/BGTVT (đã báo cáo lên Tổng cục Đường bộ Việt Nam).

Căn cứ điều khoản chuyển tiếp Quy định tại Điều 3.6 của Thông tư số 73/2014/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô có hiệu lực từ ngày 15/4/2015 (QCVN 31: 2014/BGTVT) và công văn số 2690/TCĐBVN-VT về việc báo cáo tình hình lắp đặt thiết bị GSHT sau ngày 15/04/2015 của Bộ GTVT, Công ty Bình Anh công bố các nội dung nâng cấp như sau:

1. Về hình ảnh sau khi nâng cấp:

* BA1 – Blackbox

* BA2 – Blackbox

* BA3 – Blackbox

2. Về kết cấu: được bổ sung đầu đọc thẻ lái xe và thẻ lái xe.

3.Về tính năng kỹ thuật: đáp ứng đầy đủ các tính năng theo Quy định của QCVN31: 2014/BGTVT.

4. Lưu ý: Một số trường hợp bảng hướng dẫn tích hợp ngay trên thẻ lái xe để thuận tiện cho người sử dụng.

Chia sẻ bài này