Bước 1: Tải ứng dụng quét mã QR hoặc có thể dùng chức năng quét QR trên ứng dụng Zalo.
Nếu sử dụng điện thoại di động chạy bằng Android: có thể tải ứng dụng Barcode Scanner, Zalo.
Nếu sử dụng điện thoại di động chạy bằng iOS: có thể tải ứng dụng RedLasser, Zalo.
Bước 2: Mở ứng dụng quét mã QR vừa tải, hướng camera của điện thoại về đoạn mã QR cần quét, ngay sau đó, màn hình điện thoại sẽ hiển thị các thông tin về nông sản.

Đăng ký truy xuất
nguồn gốc nông sản

Đăng ký kiểm định
chất lượng sản phẩm

Tin tức nông nghiệp
và xuất khẩu nông sản

Kiểm định và công chứng sản phẩm

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard [...]

Kiểm định và công chứng sản phẩm

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard [...]

Kiểm định và công chứng sản phẩm

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard [...]

Kiểm định công chứng sản phẩm

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard [...]

Kiểm định công chứng sản phẩm

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard [...]

Kiểm định công chứng sản phẩm

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard [...]

Dự nông nghiệp
và xuất khẩu nông sản

Kiểm định và công chứng sản phẩm

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard [...]

Kiểm định và công chứng sản phẩm

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard [...]

Kiểm định và công chứng sản phẩm

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard [...]

Kiểm định và công chứng sản phẩm

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard [...]

Kiểm định và công chứng sản phẩm

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard [...]

Kiểm định và công chứng sản phẩm

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard [...]

Hướng dẫn kỹ thuật
nông nghiệp

Kiểm định và công chứng sản phẩm

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard [...]

Kiểm định và công chứng sản phẩm

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard [...]

Kiểm định và công chứng sản phẩm

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard [...]

Kiểm định và công chứng sản phẩm

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard [...]

Kiểm định và công chứng sản phẩm

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard [...]

Kiểm định và công chứng sản phẩm

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard [...]

Tiêu chuẩn quốc tế
về nông sản

Kiểm định và công chứng sản phẩm

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard [...]

Kiểm định và công chứng sản phẩm

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard [...]

Kiểm định và công chứng sản phẩm

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard [...]

Kiểm định và công chứng sản phẩm

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard [...]

Kiểm định và công chứng sản phẩm

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard [...]

Kiểm định và công chứng sản phẩm

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard [...]